• 1.PNG
 • 2.PNG
 • 3.PNG

tel. 62 75 11 047 Janków Pierwszy 101 a 62-814 Blizanów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. https://www.facebook.com/pages/Gbp-W-Blizanowie/886060454759554 http://www.bpgblizanow.naszabiblioteka.com/ Zapraszamy w godzinach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

w poniedziałki: 8.00 -18.00
od wtorku do piątku:
8.00 – 16.00

Filia w Rychnowie

wtorek: 8:00 - 18:00
piątek: 8.00 – 18.00

Filia w Jastrzębnikach
wtorek: 8.00 –12.00
środa: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 16.00

Z regulaminu

Kto może zostać naszym czytelnikiem?
Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Przy zapisie zgłaszający się powinien:
Okazać dowód osobisty
Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

Co i ile można wypożyczyć?
Wypożyczyć można jednorazowo 10 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

Przetrzymywanie książek:
Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa jego koszt.
Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Dostęp do katalogu elektronicznego biblioteki: 

Biblioteka w Blizanowie działa od 1947 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy Blizanów Nr XXX/156/98 z dn. 18 czerwca 1998 r. W jej skład wchodzi biblioteka gminna z siedzibą w Jankowie Pierwszym oraz filia w Jastrzębnikach i Rychnowie.
Do zakresu działania biblioteki należy przede wszystkim: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu jak i wypożyczanie na zewnątrz. Księgozbiór biblioteki głównej wraz z filiami liczy ok. 40 000 woluminów i corocznie zwiększa się o ok. 1500 egzemplarzy. Biblioteka korzysta z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Średnio w roku wydaje się ok. 30 tys. zł na zakup księgozbioru. Najstarsza książka w bibliotece liczy 140 lat! Zrąb księgozbioru stanowią: lektury szkolne,  literatura dla dzieci i młodzieży, literatura polska i obca dla czytelników dorosłych oraz literatura popularnonaukowa.
Dzięki staraniom biblioteki wzbogaca się literatura regionalna: wydano 3 książki popularno-naukowe autorstwa Stanisława Małyszki: „Z dziejów Jastrzębnik i sąsiednich wsi”(2013, wyd. II uzup. 2018), „Przydrożne kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Blizanów” (2016) i „Na skraju Puszczy Pyzdrskiej. Wsie parafii Lipe na przestrzeni wieków” (2017). W czytelni biblioteki korzystać można z bezpłatnej sieci wi-fi i komputerów. Biblioteka ma dostęp do ponad dwóch milionów dokumentów z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej w ramach systemu Academica. Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, ale także miejsce spotkań, rozwoju społecznego, imprez kulturalnych.
Od 1 września 2014 r. kolejnym przejawem aktywności biblioteki w promocji regionu jest prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Blizanów i wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń gminnych, czym zajmuje się Paulina Wróblewska – dyrektor GBP w Blizanowie. Ponadto biblioteka gromadzi: wydawnictwa kolportowane na terenie gminy, dokumenty życia społecznego oraz kartotekę materiałów prasowych dotyczących ważnych wydarzeń w gminie od 1999 r. Biblioteka gminna jest czynna od poniedziałku do piątku, natomiast filie trzy dni w tygodniu po 20 godzin każda. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o księgozbiór podręczny i Internet. Posiada sprzęt komputerowy podłączony do Internetu, z którego bezpłatnie może korzystać każdy mieszkaniec gminy. Uzyskanie potrzebnych informacji ułatwiają multimedialne encyklopedie i programy edukacyjne.
Biblioteki współpracują ze szkołami, bibliotekami szkolnymi na terenie gminy Blizanów i GOK-iem, organizując spotkania autorskie, konkursy literackie, recytatorskie i warsztaty plastyczne. Biblioteka bierze udział w konkursach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz z Bibliotekę Powiatu Ziemskiego Kaliskiego w Opatówku. W bibliotece organizowane są też: lekcje biblioteczne i okolicznościowe wystawy. Od lipca 2016 r. wypożyczamy w systemie komputerowym mak+.

tel. 62 75 11 192

http://www.blizanow.naszgok.pl/

Gminny Ośrodek Kultury jest koordynatorem środowiskowej działalności kulturalnej. Z jego inicjatywy organizuje się wiele imprez, które weszły na stałe do kalendarza. Do nich należą: Święto Gminy - Dożynki Gminne, Wigilia Bożonarodzeniowa oraz   Międzynarodowy Plener Malarski  „Piękno Ziemi Blizanowskiej”. Powstałe podczas pleneru obrazy wzbogacają galerię malarstwa w Gminnym Ośrodku Kultury.

GOK otacza opieką szkolne zespoły taneczne: „Od czasu do czasu” w Jankowie Pierwszym, "Sixteen" w Blizanowie oraz zespół ludowy „Siedudki” w Jankowie Pierwszym. Pod patronatem ośrodka działają: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków i Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Blizanów wraz z towarzyszącymi im zespołami tanecznymi oraz Zespół Folklorystyczny „Kalina”. Mieszkańcy gminy wspaniale bawią się na festynach kulturalno-sportowych podczas których prezentują swój dorobek zespoły artystyczne i orkiestry dęte.

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8ee3f8da4d.jpg

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie jest Stanisław Niklas. W 2010 r. zatrudnieni są kapelmistrzowie: przy orkiestrze OSP w Rychnowie - Henryk Siuda, w Pruszkowie - Marian Sikorski i w Blizanowie - Lech Nowak. Instruktorem zespołu tańca nowoczesnego "Od czasu do czasu" przy ZS w Jankowie Pierwszym i "Sixteen" przy ZS w Blizanowie oraz zespołu "Akolada" przy orkiestrze dętej w Rychnowie jest Małgorzata Janiak. Natomiast grupę taneczną przy orkiestrze w Pruszkowie prowadzi Anna Pyjecka.  Zespołem tańca ludowego przy ZS w Jankowie Pierwszym zajmują się: Danuta Kubiak i Dorota Litwa. Chór w Piotrowie prowadzi Jarosław Lis, w Blizanowie - Maria Szczap, a w Jankowie Pierwszym - Ewa Mysłakowska.

GOK współpracuje ze szkołami przy organizacji zawodów sportowych. Corocznie organizuje się także Gminny Turniej Piłki Siatkowej oraz Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla drużyn sportowych OSP. Ośrodek otacza opieką działające na terenie Gminy Uczniowskie Kluby Sportowe: „Kopernik” w Piotrowie, „Piast” w Blizanowie, "Lider" w Jankowie Pierwszym oraz drużynę piłki nożnej LKS „Panda” z Pamięcina. Gminny Ośrodek Kultury bierze też udział w organizacji Supermaratonu Kalisia.

1.jpg2.jpg3.jpg

tel. 62 75 11 033, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.gopsblizanow.pl/

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie należy: organizowanie, typowanie, rozeznanie środowisk, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, udzielanie informacji dotyczących likwidacji barier architektonicznych, kwalifikowanie do pomocy w takich jednostkach jak: Szkoły, Świetlice, PCK, PKPS, Komisja ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. GOPS wydaje następujące zasiłki: stałe, okresowe, celowe, dożywiania w szkole, stałe wyrównawcze, okresowe macierzyńskie, okresowe gwarantowane, renty socjalne. Ponadto świadczy usługi opiekuńcze oraz ponosi koszty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Charytatywnym w Żernikach.
Od 01.05.2004r. działa Biuro Świadczeń Rodzinnych i zajmuje się wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzi postępowanie w sprawach dłużników alimentacyjnych. Ponadto na terenie gminy działa Punkt Konsultacyjny Anonimowych Alkoholików a w Szkołach Świetlice Socjoterapeutyczne.        

Od 2009 r. GOPS Blizanów realizuje projekty aktywizacji zawodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej

1.jpg

tel. 62 75 11 017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  zukblizanow.pl
Zakład Usług Komunalnych jest wydzieloną jednostką organizacyjną, nie posiadająca osobowości prawnej, podlega Wójtowi Gminy Blizanów. Zakład został powołany na mocy Uchwały Rady Gminy w Blizanowie Nr29/V1/94 z dnia 29 grudnia 1994r.
Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Zakład w formie gospodarki pozabudżetowej, częściowo dotowanej w zakresie usług dostarczania wody, gospodarki mieszkaniowej i dowożenia dzieci do szkół, oraz prowadzenia gospodarki ściekowej.
Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Blizanów. Przedmiotem działalności zakładu jest:

 • administrowanie urządzeń zaopatrujących w wodę poprzez organizowanie pracy w S.U.W. w miejscowościach: Blizanów Drugi, Rychnów, Jastrzębniki, Pawłówek, Zagorzyn i Lipe oraz konserwacja sieci wodociągowej.
 • produkcja i sprzedaż wody
 • nadzór nad wykonywaniem nowych przyłączy do sieci wodociągowej i odbiór tych przyłączy
 • kontrola prawidłowości korzystania z urządzeń wodociągowych przez odbiorców
 • obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Obsługa budynków komunalnych w zakresie pobierania czynszu i organizowania remontów tych budynków.

 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół.
 • organizowanie prac w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
 • świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych gminy i i innych odbiorców.

Zakład rozlicza się z budżetem Gminy na podstawie bilansu jednostkowego.
Organem sprawującym kontrolę nad gospodarką finansową zakładu jest Skarbnik Gminy.
W realizacji zadań Zakład zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w ustawach i innych przepisach prawnych dotyczących w szczególności:

 • planowania i sprawozdawczości
 • celowego wydatkowania dotacji z budżetu Gminy
 • racjonalnego gospodarowania uzyskanymi środkami finansowymi.

Zakładem kieruje od początku powstania tj. od 01.01.95r. Dyrektor Bogumił Pospiech powołany przez ówczesny Zarząd Gminy. Zarządza on zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Działa zgodnie z przepisami prawa oraz statutu zakładu. Wójt jest bezpośrednim zwierzchnikiem dyrektora. Dyrektor powołany jest na czas nieokreślony.
W zakładzie obowiązują następujące formy zarządzania:

 • uchwały Rady i Zarządu Gminy
 • zarządzenia Dyrektora Zakładu
 • polecenia służbowe
 • pisma okólne

Zakład zatrudnia 22 pracowników, w tym na podstawie umowy o pracę 14 osób, pozostałe 8 osób na umowę zlecenie. Wykaz stanowisk pracy w Z.U.K : dyrektor, księgowa, referent ds. rozliczeń, aparaturowy-konserwator stacji uzdatniania wody, palacz C.O, sprzątaczka, hydraulik-konserwator, instalator-mechanik oczyszczalni ścieków, kierowca autobusu, ciągnika, operator koparko-spycharki.

Prawo i obowiązki pracowników określają:

 • Kodeks pracy
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

W zakładzie Usług Komunalnych obowiązują zasady wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z przyjętym regulaminem wynagrodzeń pracowników oraz aktualnymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu a Wójtem Gminy Blizanów zatrudniani są pracownicy w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Wszystkie prace są organizowane i nadzorowane przez Zakład.
Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie o mechaniczno-biologicznym procesie oczyszczania ścieków.
Pierwsza z nich znajduje się w miejscowości Janków, która została oddana do użytku w 1999r. Przepustowość obiektu wynosi 200 m 3/dobę z możliwością rozbudowy do 800m3/dobę. Obecnie do oczyszczalni doprowadzane są ścieki siecią kanalizacyjną z m. Blizanów, Blizanówek (5 przykanalików), Janków I, Grodzisk. Z kolei druga nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w m. Zagorzyn została oddana do użytku we wrześniu 2003r. Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki z kanalizacji z m. Dębniałki Kaliskie, Piotrów i Zagorzyn. Przepustowość tej oczyszczalni wynosi 600 m3/dobę. W przyszłości planowana  jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni Janków i Zagorzyn.
Zakład posiada także koparkę typu ” Ostrówek”, Caterpillar oraz samochód typu Ford Transit. Koparkami tymi wykonujemy prace związane z rozbudową   sieci wodociągowej, budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniem awarii na tych urządzeniach oraz świadczenie usług dla jednostek organizacyjnych gminy i osób fizycznych.
Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac związanych z założeniem nowego przyłącza  wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wniosek o wydanie warunków wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz regulamin (do pobrania tutaj).
Wypełniony formularz wraz z  załącznikami: mapa sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1:500 , dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, należy złożyć w Z.U.K  w celu ustalenia warunków wykonania przyłącza.

Następnym bardzo ważnym kierunkiem działalności  jest organizowanie dowożenia dzieci do szkół. W posiadaniu zakładu znajdują się: 4 samochody typu „Autosan”, ciągnik  C-360 3P z przyczepą  przystosowaną do przewozu uczniów. Autobusy te obsługują przyjęty zakres dowożenia  dzieci do szkół.
Dalsze plany rozwojowe naszego zakładu przewidują poprawę warunków zaopatrzenia ludności wodę m.in. poprzez:

 • rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami dla działek budowlanych w miejscowościach wg potrzeb,
 • modernizację stacji uzdatniania wody

Duży nacisk nakładamy na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych, wykonywanie przyłączy do tych sieci oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów to tylko jedne z wielu planów rozwojowych zmierzających do poprawy stanu naszego środowiska.
Gospodarka zasobami mieszkań komunalnych również zakłada swój program rozwojowy na przyszłość, m.in. w kierunku prac konserwacyjnych oraz  remontowo-budowlanych na budynkach komunalnych a także budowa nowych budynków o charakterze socjalnym.
Zakład Usług Komunalnych w swych dążeniach ma na celu poprawę warunków bytowych społeczeństwa naszej gminy.

Dodatki

unia

sako logo

multiPolska

Pogoda

Kontakt

Urząd Gminy Blizanów

tel.: 62 75 11 066
tel.: 62 75 11 010
fax: 62 76 41 113


Ważne telefony

112 Telefon alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne

Please publish modules in offcanvas position.