• 1.PNG
  • 2.PNG
  • 3.PNG

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie  Nr 67/2021 Wójta Gminy Blizanów z dnia  1 września  2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego   

                           Działając na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2021r. poz.1372 ) , art.   14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm. ) oraz   uchwały  Nr XXV/228/2020  Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Gminy Blizanów na 2021 rok ze zm.  i uchwały Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia  29 grudnia 2020r.. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Blizanów na 2021 rok  zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021r.  zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie i na zasadach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Blizanów.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:  na stronie Gminy Blizanów, w  BIP Gminy Blizanów i na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie  Gminy Blizanów.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Blizanów ogłasza otwarty  konkurs ofert   na realizację w 2021 r.  zadania publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonych  na 2021 r. uwzględniających  cele operacyjne  Narodowego Programu Zdrowia   

 

I. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert .

 Zadaniem  będącym  przedmiotem konkursu ofert jest  organizowanie czasu wolnego i prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie profilaktyki  uzależnień, a zwłaszcza promocji zdrowego  stylu życia oraz dostarczania wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu  .

 

II. Wysokość  środków przeznaczonych na realizację  zadania  wynosi  3.000 zł.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

1. Wsparciem zostaną objęte zadania, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia  2021r.

 

2.O dofinansowanie realizacji zadania mogą  ubiegać  się podmioty niedziałające  w celu osiągnięcia zysku,  a ponadto działające na obszarze Gminy , zrzeszające dzieci i młodzież z Gminy Blizanów

 

3. Podmiot ubiegający się o dotacje powinien :

 

a/  wykazać się odpowiednimi zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi niezbędnymi  do realizacji zadania .

 

b/posiadać zasoby lokalowe zapewniające  odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć i gwarantujące  bezpieczeństwo beneficjentów. 

 

c/ zapewnić dostępność  osobom ze szczególnymi potrzebami , z uwzględnieniem  minimalnych wymagań , o których mowa  w art. 6  ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz.U. z 2019r. poz. 1696) .

 6. Otrzymane dofinansowanie ma służyć  realizacji zadania  publicznego , o którym mowa w  Pkt .I   ogłoszenia i  musi  być przeznaczone  wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z  jego realizacją .

 

7.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością , zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi  przepisami i standardami  .

 

IV .Kryteria oceny ofert

 

1.Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę  w szczególności :

 

 1/zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć profilaktycznych i zagospodarowanie czasu wolnego ,

 

 2/przedstawioną  kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego , celu zadania i planowanych efektów,

 

  3/możliwość realizacji zadania

 

  4/ proponowana jakość wykonania zadania i  kwalifikacje osób , przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

 

  5/ planowany przez oferenta wkład rzeczowy ., osobowy , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną  członków ,

 

2.      Komisja Konkursowa

 

1/Ocena ofert, o których mowa powyżej , dokonywana jest przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Blizanów  odrębnym zarządzeniem .

 

        2/Zadaniem komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności oferty  zgodnie z wymogami ogłoszenia konkursowego , merytoryczna   obejmuje   ilość godzin zajęć,

proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale  których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, znaczenie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

 

         3/Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu .

 

  4/ Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji .

 

  5/ Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Blizanów .

 

V Miejsce i termin składania  ofert

 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Blizanów , Blizanów Drugi 52  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021  r.

 

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

 

Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia  28 września 2021  roku

 

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczona zostanie na stronie Gminy Blizanów, na stronie BIP Gminy Blizanów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 30 września 2021 r.

 

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia  konkursu  ofert.

 

Od wyników konkursu ofert  można odwołać się do Wójta Gminy Blizanów w terminie 7 dni od ogłoszenia , o którym mowa w pkt. VII .

 

Wójt Gminy Blizanów w wyniku rozpatrzenia odwołania może :

 

a/ powierzyć odwołującemu się oferentowi realizacje zadania ,

 

b/ zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania ,

 

c/ podtrzymać swoja decyzję i nie powierzaniu zadania odwołującemu się oferentowi .

 

IX. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs , jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem  otrzymania środków

 

Współfinansowanie  zadania w wysokości 10% jest warunkiem otrzymania  środków.

 

X. Wykaz, dokumentów , które należy dołączyć do oferty.

 

 Do oferty należy załączyć:

 

1/ aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego  ofertę i umocowanie osób go reprezentujących oraz

 

aktualny statut podmiotu składającego ofertę   zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty i dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie publiczne , 

 

2/ oświadczenie potwierdzające , że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych:

 

3/ oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

4/ oświadczenie , ze podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku , na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać  do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym ,

 

5/) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania , zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł .

 

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminy złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

 

Nie przewiduje się odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert ,

 

 przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia  konkursu  ofert.

 

XI . Sposób złożenia oferty i dokumentów , o których mowa w pkt. IX

 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Blizanów na wzorze formularza oferty , który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem Otwarty  konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego”

 

http://bip3.wokiss.pl/blizanow/bip/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia.html?pid=3958

 

 


 

Dodatki

uniaprogramy rzadowe

sako logo

multiPolska

 

 

Pogoda

Kontakt

Urząd Gminy Blizanów

tel.: 62 75 11 066
tel.: 62 75 11 010
fax: 62 76 41 113


Ważne telefony

112 Telefon alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne

Please publish modules in offcanvas position.