1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

25 lutego odbyła się XVI Sesja Rady Gminy według wcześniej przyjętego porządku.
Podjęto uchwały w sprawie:
•    przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blizanów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.
•    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blizanów.
•    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
•    zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
•    zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
•    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020r.
•    wyrażenia woli współdziałania z organizacją pozarządową Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” przez Gminę Blizanów.
•    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Blizanów.
•    zrzeczenia się odszkodowania za przejętą nieruchomość drogową.
•    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Blizanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2020r.
•    ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
•    dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Blizanów instrumentem płatniczym.
•    zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020-2025.
Przyjęto Informację Wójta Gminy o wypłaconych średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Blizanów.

W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Gminy Blizanów - Jana Wojtyły wpłynęła interpelacja Wiceprzewodniczącego RG - Kazimierza Janasa w sprawie przebudowy chodnika i naprawy drogi powiatowej w Blizanowie.
https://www.youtube.com/watch?v=R6yoSxvkju8&fbclid=IwAR0zY7hFSob2UycI88j1Rev73Cpx0__oVhhANSayjQ1eTzFUCQEE55YENUM

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także