1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Prezydent RP  11 sierpnia 2022 r. podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ,1561i 1576).
Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie w godzinach jego pracy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska Wzór wniosku o dodatek  będzie wkrótce opublikowany  w rozporządzeniu,  o czym będziemy informować.
Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.,
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o przyznaniu dodatku.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz.1692).

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także