1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

W kadencji 2014 – 2018 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano średnio w każdym roku kwotę 8,5 mln zł, co stanowiło 25 % wydatków budżetowych. Na wszystkie inwestycje gmina pozyskała 13 mln zł z różnych źródeł: 8 mln zł z Unii Europejskiej, 2,5 mln zł z Urzędu Wojewódzkiego, 0,8 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 1,3 mln zł z powiatu kaliskiego, 0,4 mln zł umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina i jej jednostki organizacyjne pozyskały również ponad 1 mln złotych z różnych źródeł na tzw. Projekty miękkie (inne niż inwestycyjne): aktywizację zawodową, usługi opiekuńcze, doposażenie szkół i przedszkoli, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, naukę pływania, prowadzenie chórów szkolnych, doposażenie orkiestr dętych w instrumenty i stroje, sprzęt pożarniczy, zakup książek do Biblioteki Gminnej oraz bibliotek szkolnych, edukację ekologiczną, programy wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli ERASMUS, otwarte strefy aktywności tzw. siłownie zewnętrzne.

W ciągu ostatniej kadencji w gminie Blizanów przebudowano:
•    50 km dróg gminnych w 30 miejscowościach za łączną kwotę 15,3 mln zł, wśród nich są najdłuższe jak do tej pory wykonywane przez gminę, bo ponad ośmiokilometrowe odcinki dróg Janków Drugi –Jarantów oraz Rychnów – Pawłówek.
•    6,5 km drogi powiatowej Wyganki-Witoldów – udział finansowy gminy 0,7 mln zł,
•    4,3 km drogi powiatowej Poklęków-Szadek - udział finansowy gminy 0,8 mln zł,
Wybudowano chodniki:
•    525 m w Godziątkowie
•    3020 m w Jankowie Drugim, Brudzewie, Dębniałkach, Lipem, Jarantowie,
•    350 m w Pawłówku
W 2018 r. przeprowadzono termomodernizację sal gimnastycznych w Piotrowie, Jankowie Pierwszym, Blizanowie, Rychnowie oraz budynku przedszkola w Jarantowie.
Wybudowano pięciooddziałowe przedszkole wraz z placem zabaw i otoczeniem w Piotrowie, które działa od września tego roku. W budowie jest trzyoddziałowe przedszkole w Blizanowie, które rozpocznie swoją działalność od września 2019r.
Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów przy Niepublicznym Przedszkolu „Leśne skrzaty” w Jarantowie – 243. 440 zł od września 2016 r. dziesięcioro dzieci miało zapewniony darmowy pobyt w żłobku przez 12 miesięcy. Gmina wsparła stowarzyszenie kwotą 29 000 zł na remont klatki schodowej i pierwszego piętra. Jarantowskie stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w roku szkolnym 2012/2013 od jednego oddziału z  liczbą 14 dzieci. W kolejnych latach przybywało oddziałów i przedszkolaków: aktualnie są 4 oddziały i blisko 50 dzieci.
W 2015 r. gmina przeznaczyła 59 855 zł na adaptację część pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rychnowie na punkt przedszkolny.

Wybudowano kanalizację sanitarną:
•    6,5 km w Warszówce dla 160 gospodarstw domowych,
•    dofinansowano w latach 2017 i 2018 budowę 136 przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowania do oczyszczalni to 3 tys. zł)
Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Pawłówku.
Wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zagorzynie.

Pobudowano lub zmodernizowano odcinki oświetlenia ulicznego w Blizanówku, Skrajni, Kurzej, Żernikach, Warszówce, Pruszkowie, Pawłówku, Piotrowie, Blizanowie.

Pobudowano parkingi przy Ośrodku Zdrowia w Blizanowie i Jastrzębnikach oraz Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym.

Jeszcze w tym roku wybudowana zostanie ścieżka rowerowa łącząca Pawłówek z Kaliszem. Inwestycja ta w 80% zostanie sfinansowana z pozyskanych środków UE w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Przystosowane zostaną pomieszczenia w budynku Szkoły Filialnej w Brudzewie na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Na zadanie to Gmina wraz z firmą EDUFIN pozyskała środki unijne które w 100% pokryją koszty adaptacji oraz prowadzenie domu przez trzy lata. W domu tym przez osiem godzin dziennie przebywać będzie mogło od 15 do 30 osób, które zostaną tam dowiezione, otrzymają opiekę i wyżywienie.

 Sesja stała się też okazją do wręczenia podziękowań wszystkim tym, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gminy, tj.: przedstawicielom władz powiatowych, radnym RG, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń oraz proboszczom parafii.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także