1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

14 grudnia w sali konferencyjnej w Jankowie Pierwszym  odbyła się III Sesja Rady Gminy, podczas której podjęto uchwały w sprawie:
•  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Blizanów – referował Karol Grenda – z-ca dyrektora ZUK Blizanów
•  zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Piotrowie poprzez przeniesienie jego siedziby (z nr 65 do 67a) oraz likwidację Filii w Jastrzębnikach wchodzącej w skład Publicznego Przedszkola Samorządowego w Piotrowie – zmienia się tylko nazwę, od 1 września 2019 r. będzie utworzone Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jastrzębnikach – referowała Joanna Włodarczyk – kierownik ref. oświaty UG Blizanów
•  ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
•  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
•  powierzenia reprezentowania Gminy Blizanów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  - w przypadku nieobecności wójta gminy – Janowi Wojtyle przew. RG Blizanów
•  współpracy partnerskiej ze Wsią Sielski Soviet w miejscowości Słoboda Raszków w Naddniestrzu Republika Mołdawii – zamieszkuje tam Polonia
•  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Blizanów na 2019 rok – 101 000 zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na 2019 rok – 15 000 zł – referowała Marzena Kmieć pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
•  ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Blizanów – dopłata do taryfy grupy 1  w kwocie 0,50 zł netto do ceny 1m3 ścieków
•  zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok .

https://www.youtube.com/watch?v=VfgDEe48EPg&fbclid=IwAR0qJrsYf1hEdICFpAFyP_Z9QpJdy8Tl6tEs8Fh8pmPXcv6ZU2YzGk_TV7U

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także