1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

29 października odbyła się XII Sesja Rady Gminy, podczas której podjęto uchwały w sprawie:
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. – stawki uległy podwyższeniu o 2,5 % w stosunku do obowiązujących w 2019r.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75  zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka –  0,95 zł)
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni (ustawowa maksymalna stawka - 4,80 zł)
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,29 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 0,50 zł),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 3,15 zł)
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,52 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 0,81 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,11 zł od 1 m2 powierzchni (ustawowa maksymalna stawka – 23,90 zł)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (ustawowa maksymalna stawka – 11,18 zł)
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4, 20 zł od 1 m2 (ustawowa maksymalna stawka – 4,87 zł)
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego poprzez organizacje pożytku publicznego 4, 09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (ustawowa maksymalna stawka – 8,05 zł)
f) od budowli 2% ich wartości
•  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Blizanów w 2020r.  Ustalona przez Główny Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 4,10 zł i wynosi 58, 46 zł co daje podatek z ha przeliczeniowego w wysokości 146,15 zł. Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Blizanów do kwoty 46,00  zł za 1 q. Zatem podatek rolny na 2020 r. dla gruntów gospodarstw rolnych  wyniesie  115 zł z ha przeliczeniowego, czyli po 4 latach wzrósł o 5 zł z 1 ha przeliczeniowego.
•  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Blizanów na 2020r.
•  rozpatrzenia petycji mieszkańców:  Jastrzębnik, Warszówki i Zagorzyna
•  wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu
•  stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023: na ławników do Sądu Rejonowego: Urszulę Jolantę Karpałę i Marzenę Marek, w tym do Sądu Pracy: Urszulę Jolantę Karpałę
•  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu – 4 600 zł na zakup i montaż pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu w Warszówce
•  przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  - 49 367,10 zł na budowę sieci wodociągowej tłoczonej w m. Piotrów-Pawłówek
•  zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024
Przyjęto Informację Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
https://www.youtube.com/watch?v=3KYVPeUQTEI&fbclid=IwAR1CbAKufSDC8QU8fl0OVoeM6y0WLQEbEQ5KL78nALvMdy4tSapWlU7cs20

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także