1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Podczas XIII sesji Rady Gminy 28 listopada podjęto uchwały według wcześniej ustalonego porządku:
• uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Blizanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
•  uchwała w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
•  uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa Żegocin do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
•  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
•  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
•  uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
•  uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Blizanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2020 rok
•  uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2019-2024
 Przyjęto też  Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Blizanów.
https://www.youtube.com/watch?v=HKqdNjZZyuo&fbclid=IwAR3AUdM2DBgzmWY_FeHy7B_CDnMxYOUJ1tk_gnCUvUzTBPHSa7e5pAftef0

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także