1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Najważniejszym punktem XXI sesji Rady Gminy Blizanów 13 sierpnia  było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy Blizanów Sławomirowi Musiołowi za wykonanie budżetu gminy Blizanów w  2019 r. Radni Gminy Blizanów po debacie nad raportem o stanie Gminy Blizanów, zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem i uchwałą Komisji Rewizyjnej zagłosowali jednogłośnie (14 – „za”, jeden radny – nieobecny), udzielając wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy Blizanów Sławomirowi Musiołowi.

W 2019 r. dochody ogółem wykonano w kwocie  47 mln 74 tys. zł, natomiast wydatki w kwocie 47 mln 78 tys. zł. Przebudowano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w miejscowościach: Pruszków (ul. J. Słowackiego i A.  Mickiewicza), Warszówka, Wyganki – Żerniki (przetarg, zakończono w 2020r.), Blizanów Drugi, Pruszków (od strony Pawłówka), Grodzisk (most w ciągu drogi), Jastrzębniki-Poklęków (dokumentacja). Z ważniejszych inwestycji wymienić warto: zakończenie prac związanych z budową Publicznego Przedszkola 3-oddziałowego w Blizanowie, termomodernizację sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, opracowanie projektu na wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizację przepompowni ścieków w Dębniałkach Kaliskich związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z Warszówki, opracowanie projektu na przebudowę sieci wodociągowej tłocznej w Piotrowie – Pawłówku, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w Pawłówku w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie, adaptację pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Jastrzębnikach na potrzeby żłobka, wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Blizanowie (stara część), wykonanie docieplenia budynku (dotyczy części po gimnazjum) oraz utwardzenie dziedzińca szkoły, remont sanitariatów w Zespole Szkół w Piotrowie, zakup samochodu  na potrzeby przedszkola  w Piotrowie. Powstała siłownia plenerowa w Blizanowie Drugim, plac zabaw „Zielony zakątek” w Szadku i altana gospodarcza w Łaszkowie.

Podczas sesji absolutoryjnej podjęto też uchwały w sprawie:
 zmiany uchwały Nr XIV/131/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Blizanów na 2020 rok
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za 2019 rok
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok
udzielenia pomocy finansowej powiatowi kaliskiemu
zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok i  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2020-2025
odwołania Skarbnika Gminy Blizanów – Bogumiły Łakomej w związku z przejściem na emeryturę (od 1990r. na tym stanowisku) i powołania Skarbnika Gminy Blizanów – Elżbiety Kupaj od 1989r. pracującej w księgowości UG Blizanów.
https://www.youtube.com/watch?v=MExfx0E_wIw

 

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także