1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Strona spisu : https://spisrolny.gov.pl/


Logowanie do samospisu : https://psr2020.spis.gov.pl/#/login


Telefonicznie: kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew.1 i wybrać opcję "spisz się przez telefon"
Zakres przedmiotowy:

1. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).

2. Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 roku , według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Podstawowe cele powszechnego spisu rolnego:

-zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

– osoby kierującej gospodarstwem rolnym;

– położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;

– osobowości prawnej;

– typu własności użytków rolnych;

– produkcji ekologicznej;

– rodzaju użytkowanych gruntów;

– powierzchni zasiewów według upraw;

– powierzchni nawadnianej;

– zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

– rodzaju budynków gospodarskich;

– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

– wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

– 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

– 0,5 ha – dla krzewów owocowych;

– 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

– 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

– 0,5 ha – dla chmielu;

– 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

– 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

– 0,1 ha – dla tytoniu;

– 5 sztuk – dla bydła ogółem;

– 20 sztuk– dla świń ogółem;

– 5 sztuk – dla loch;

– 20 sztuk – dla owiec ogółem;

– 20 sztuk – dla kóz ogółem;

– 100 sztuk – dla drobiu ogółem;

– 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Obowiązki podmiotów biorących udział w spisie rolnym:

1. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

2. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

1. Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje dane w formie:

1) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

2) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego.

3) bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Wykorzystanie danych zebranych w ramach spisu:

Dane zebrane w ramach spisu rolnego:

1) są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych;

2) mogą być łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

Organizacja prac spisowych:

Realizacją spisu rolnego zajmują się kolejno:

1. Generalny Komisarz Spisowy – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kieruje pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Generalny Komisarz Spisowy wykonuje zadania przy pomocy Centralnego Biura Spisowego. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego.

2. Wojewódzki Komisarz Spisowy – właściwy miejscowo Wojewoda.

Kieruje pracami spisowymi terenie województwa. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

Do wykonywania prac spisowych wojewódzki komisarz spisowy tworzy Wojewódzkie Biuro Spisowe. Pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

3. Gminny Komisarz Spisowy – wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kieruje pracami spisowymi na terenie gminy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Do wykonywania prac spisowych gminny komisarz spisowy tworzy Gminne Biuro Spisowe.

Obowiązki gminy w powszechnym spisie rolnym:

W ramach prac spisowych gmina wykonuje następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

1) zapewnia funkcjonowanie gminnego biura spisowego;

2) zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;

3) wyznacza pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych;

4) organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych;

5) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;

6) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;

7) monitoruje czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;

8) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.


Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Blizanów – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 czerwca 2020 roku powołane zostało:

Gminne Biuro Spisowe w Blizanowie,

z siedzibą w Urzędzie  Gminy Blizanów,

Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów

Telefon: 62 75 12 109

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także