1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

 Mało jest w Polsce okolic tak nasyconych znaleziskami archeologicznymi jak tereny środkowego nadprośnia, a szczególnie gminy Blizanów. Sprawiło to zarówno dogodne położenie w pobliżu odwiecznych szlaków różnorakich kontaktów międzyplemiennych, jak i w miarę żyzne, lekkie, przez to dogodne do uprawy i zakładania osad, ziemie i jak zawsze dostatek wody. Najstarsze ślady człowieka zostały odnalezione na terenie Jarantowa i pochodzą z epoki kamienia. Materiały krzemienne i ślady obozowisk znaleziono też w Jankowie, Szadku, Zagorzynie i Żernikach. Około IV tysiąclecia p.n.e. na terenie obecnej Warszówki i Rychnowa pojawiła się ludność tzw. ceramiki wstęgowej. Z neolitycznym osadnictwem plemion ludności kultury pucharów lejkowatych związane są ślady osadnictwa z Jankowa, Jastrzębnik, Kurzej i Żernik. Dokładniej kwestie prehistorii naszej gminy omówił Edward Pudełko w swoich publikacjach z 1996, 1998 i 2000 r. W 2007 r. na polu w Jankowie Drugim odkryto celtyckie monety wykonane ze złota i stopu złota i srebra oraz półprodukty do ich wytwarzania. Jeśli dalsze badania potwierdzą funkcjonowanie tam celtyckiej mennicy, byłby to najstarszy w tej części Polski warsztat, odpowiadający chronologicznie rozpoznanym wcześniej celtyckim mennicom w okolicach Krakowa. Wyniki wykopalisk wskazywałyby na to, że wzmiankowana w II w. n. e. Kalisia mogła się składać z kilkudziesięciu osad położonych w dolinie Prosny, w tym w Jankowie Drugim, na co wskazuje bardzo bogate osadnictwo z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich na tych stanowiskach. W tej miejscowości archeolodzy odkryli również ślady starszego osadnictwa wiązanego z ludnością kultury łużyckiej, pomorskiej, a także późniejszego - z okresu wędrówek ludów). Osadnictwo w dolinie Prosny rozwijało się intensywnie również w okresie wczesnego średniowiecza. Potwierdza to odkryty w Jastrzębnikach w 2007 r. skarb monet, ozdób i placków srebra z czasów panowania Władysława Hermana. Znalezione w składzie depozytu denary krzyżowe (630 sztuk) były pieniądzem obiegowym na terenie Polski w XI w. To największy znany skarb denarów krzyżowych odkryty po II wojnie światowej na terenie południowej Wielkopolski. Monetom tym towarzyszyły denary niemieckie, czeskie i węgierskie wyprodukowane w X i XI w. W roku 2008 na tym stanowisku odkryto również monety celtyckie, podobne do znalezionych w Jankowie Drugim oraz importy z republiki i cesarstwa rzymskiego, świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych ludności zamieszkującej dolinę Prosny na przełomie er.

Powierzchnia Gminy Blizanów wynosi 15.782 ha
Na użytki rolne przypada 10.927 ha
W tym : grunty orne 10.035 ha
sady             700 ha
łąki               775 ha
pastwiska    110 ha
lasy           3.911 ha

Gmina jest typowo rolnicza, na jej terenie działa około 1500 gospodarstw rolnych. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych. Działające zakłady prowadzą głównie działalność związaną z obsługą rolnictwa. Na terenie gminy działa 335 podmiotów gospodarczych.W związku z tym, że rolnictwo jest główną dziedziną produkcji na terenie gminy, możne spodziewać się intensyfikacji produkcji rolniczej szczególnie w południowo-środkowej części gminy, gdzie już obecnie prowadzona jest intensywna uprawa rolniczo-warzywnicza.

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także