1.png
2.png
3.png
previous arrow
next arrow
uniaprogramy rzadoweepuapBiuletyn Informacji Publicznej

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie"

Nr projektu RPWP.08.01.01-30-0086/17 realizowany w okresie 01.06.2019- 30.09.2020                                                                        

Gmina Blizanów, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpocznie dnia 1 czerwca bieżącego roku realizację projektu pt. Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.
Kwota dofinansowania to 213 753,99 zł.
Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 251 475,29 zł.
Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Blizanów. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego oraz wyżywienia dla dzieci.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: rytmiczno-ruchowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz psychologiczne. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w ramach studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.
Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

 

 

 

-

Gmina Blizanów
Gmina Blizanów
Piękne stare dwory, wiejskie kościółki, malownicza dolina rzeki Prosny, znaczne obszary leśne, bogate w owoce i grzyby są największymi atrakcjami turystycznymi gminy. Pod względem gospodarczym oferujemy wysoką produkcję rolną i wolę współpracy, przychylność mieszkańców i władz gminy, korzystnie położone tereny i budynki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz atrakcyjne tereny uzbrojone w gaz, wodę, telefony. Atrakcyjność naszą zwiększają dogodne warunki komunikacyjne z Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Możemy zapewnić Państwa, że w gminie Blizanów spotkacie się z uprzejmością i gościnnością jej mieszkańców, a ze strony władz z przychylnością i pomocą.

Zobacz także